I. Thời gian và địa điểm

 1. Thời gian

  • Tất cả Flycam cũ sẽ có thời gian bảo hành mặc định là 3 tháng tại BN Camera.
  • Nếu sản phẩm còn bảo hành chính hãng dài hơn 3 tháng, tuân theo thời gian bảo hành
   chính hãng.Địa điểm
 2. Địa điểm

  • Đối với các sản phẩm còn bảo hành chính hãng, sản phẩm sẽ được bảo hành theo quy
   định của DJI về thời gian và địa điểm.
  • Đối với sản phẩm không còn thời gian bảo hành chính hãng, sản phẩm sẽ được bảo hành
   tại DJI Service by BN Camera.

II. Quy định về việc bảo hành Flycam cũ

 1. Quy định chung.
  • Sản phẩm Flycam cũ sẽ được bảo hành 3 tháng.
  • Sản phẩm sẽ được bảo hành trong trường hợp không đâm đụng, được xác định bởi tình trạng vật lý lúc bán ra so với tình trạng lúc tiếp nhận lại.
  • Bảo hành sửa chữa, không đổi mới.
 2. Một số trường hợp từ chối bảo hành.
  • Sản phẩm không có tem và phiếu bảo hành được cung cấp bởi BN Camera.
  • Các sản phẩm hư hỏng do nước, ẩm
  • Các trường hợp sử dụng và bảo quản trong điều kiện không thích hợp
  • Các sản phẩm bị mất tem, keo ốc sản phẩm (nếu có).